مکانیک و برق خودرو 5 | تعمیرات ECU 0 | کامپیوتر 1 | امور مالی و بازرگانی 0 | حسابداری 0 | برق 0 | کنترل و ابزار دقیق 0 | PLC 0 | عمران و ساختمان 0 | معماری 0 | حمل و نقل 0 | ایمنی و بهداشت HSE 0 | نانو تکنولوژی 0 | جوشکاری و بازرسی جوش 0 | جرثقیل 0 |