مهندس عليرضا ملك پورعلیرضا ملک پورتحصيلات:
١- مهندسي شبكه
٢-مهندسي مكانيك
٣-فوق ليسانس مهندسي صنايع
سوابق كاري:
مدیر موسسه فنی پژوهشی دانش پژوهان
مدير عامل شركت فني و مهندسي پارتيزان صنعت
رئيس هيات مديره شركت فني پژوهشي دانش ياران
مدیر و مسئول نمايندگي انحصاري شركت فني و مهندسي نگار خودرو
مدیر و مسئول نمايندگي انحصاري شركت CARMAN
شروع فعالیت و تدریس از سال ١٣٧٩ تا كنون در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان و شركت هاي ايران خودرو و سايپا و تدريس در دانشگاههاي مختلف.
مسئوليتها:
مربي و مسئول كارگاه مكانيك خودرو سازمان فني و حرفه اي استان اصفهان
مربي و مسئول كارگاه سايپا سازمان آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان
مربي و مسؤول كارگاه فلزكاري طرح ايران و آلمان استان اصفهان
مربي و مسئول كارگاه ايران خودرو شهرستان نجف آباد
رئيس مركز فني و حرفه اي زندان مركزي اصفهان
مسئول آموزش فني و حرفه اي شهرستان اصفهان
مدرس كارگاه مكانيك درجه يك سازمان آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

ثبت نام ؟؟؟
جهت ثبت نام در دوره جدید.
0000
هنرجو
000
کارگاه
0000
استاد
00000
دوره