03134317270-03134317011

دکتر عليرضا ملك پور

تحصيلات:
مهندسي شبكه
مهندسي مكانيك
فوق ليسانس مهندسي صنايع- مدیریت سیستم و بهره وری تولید
دکترای مکانیک - آیرودینامیک

سوابق كاري:
مدیر موسسه فنی پژوهشی دانش پژوهان
مدير عامل شركت فني و مهندسي دانش یاران